OWL+

Ownership and Leadership: Pathway for (Endangered) Languages’ Use in School

Category: Tools

  • Practical guide: Pilot aktiviteiten foar de Fryske les

    Wy, as ûndersikers fan de Fryske Akademy/Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, binne op syk nei dosinten Frysk dy’t meidwaan wolle oan it pilot foar aktiviteiten foar de Fryske les. Dizze aktiviteiten befoarderje de refitalisaasje en it behâlden fan de taal en lizze de klam op de rol fan de dosint yn dit proses.…

  • OWL+ module: a comparison between four minority languages

    Comprehensive report about the OWL+ module The OWL+ module is online and packed with relevant information for all language enthusiasts and education professionals who want to dive deep into the topic of minority language maintenance. Furthermore, the module provides insights into the broader contexts of minority languages in Europe as well as showing examples of…

  • OWL+ module online!

    We are very pleased to share with you that our OWL+ module is now online!   Do you work in education? Are a minority language speaker or simply a language enthusiast? The module is packed with relevant information for language enthusiasts and education professionals alike who want to dive deep into minority language maintenance –…